พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาบรรณารักษ์

Posted on


คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาครูวิชาบรรณรักษ์ โดยใช้เวลาในการอบรม  3 วัน  ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดอบรมโครงการพัฒนาครูวิชาบรรณารักษ์ ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

            1. เพื่อฝึกอบรมครูบรรณารักษ์ ให้มีความรู้เนื้อหารายวิชาอย่างลึกซึ้งและมีความรู้ด้านวิธีวิทยาการสอน  สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            2. เพื่อรวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้ ในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มวิชา

มีครูผู้สอนวิชาบรรณารักษ์เข้ารับการอบรม จำนวน 59 คน ประกอบด้วยครูผู้สอนวิชาบรรณารักษ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 16 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 7 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 15 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 7 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จำนวน 12 คน และครูระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จำนวน 2 คน ซึ่งเป็นครูสอนวิชาบรรณารักษ์ ที่ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะเมื่อปีงบประมาณ 2553  หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้วจะเกิดประโยชน์ คือครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพและนักเรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร    โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต  2 (ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร) เปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูวิชาบรรณารักษ์ ปีงบประมาณ 2555 ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ  นายพิศิทธิ์  แพงศรีนิธิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กล่าวรายงาน……..เบญญพัฒน์ สุอมรา รายงาน

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s