Cascading Intensive Academic English Camp

Posted on


นายสมเดชน์  ชื่นเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม Cascading Intensive Academic English Camp for Teachers to Enhance Primary 6 and Mattayom3  English  O-net  Achievement NP PESAO1  30-31 July 2012 At the Professional Park Development Chaipattana Nakhon Pathom  โดยมีนางสุนทรี  เล้าอรุณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)  กล่าวรายงาน    ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้เป็นครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัด จำนวน 100 คน  การพัฒนาทักษะการคิดในวิชาภาษาอังกฤษ  ทักษะการคิดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองจะต้องทำสิ่งที่ตนเห็นและรับรู้ ไปผสมผสานกับประสบการณ์ความรู้ ความเข้าใจที่ตนมีอยู่เดิม สร้างเป็นความรู้ ความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะฟัง  พูด  อ่าน และเขียน วิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิชาทักษะ ดังนั้น ผู้สอนต้องเลือกเนื้อหา หัวข้อ และประเด็นตามสภายุโรปกำหนด  ตลอดจนสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน เป็นสาระการเรียนรู้ในการออกแบบกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด กระบวนการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษต่อไป…………-/S.Banyapat……..

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s