โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.นครปฐม เขต 1 จัดทำ MOU บันทึกข้อตกลงผลการปฏิบัติราชการ

Posted on Updated on


This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 23 สิงหาคม 2555 สพป.นครปฐม เขต1 ประชุมสัมมนาและจัดทำบันทึกข้อตกลงผลการปฏิบัติราชการ MOU โรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผู้แทนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทน อ.ก.ค.ศ. ผู้แทน กต.ปน. ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ประธานกลุ่มโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนและโรงเรียนขนาดเล็ก รวม 85 คน วัตถุประสงค์เพื่อจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นในการ่วมยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเฉพาะโรงเรียยนขนาดเล็กที่มีนักเรียนมากกว่า 60 คน ที่ต้องดำรงอยู่อย่างมีคุณภาพ ตามนโยบาย สพฐ. สพป.นครปฐม เขต 1 ในการให้โอกาสในการเรียนรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ซึ่ง สพป.นครปฐม เขต 1 ได้ดำเนินนโยบายให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 60 คน จำนวน 12 โรงเรียน จัดทำแผนบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยการเรียนรวมทั้งโรงเรียน เรียนรวมบางช่วงชั้น บางชั้น บางวิชา ในปีการศึกษา 2555 สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 60 คนขึ้นไป จำนวน 40 โรงเรียนให้จัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยให้ทุกโรงเรียนกำหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน ในด้านผลการทดสอบระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถุมศึกษาปีที่ 6 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารายมาตรฐาน และผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา โดย สมศ. ทั้งนี้ให้แต่ละโรงเรียนกำหนดเป้าหมายในปีการศึกษา 2555 ภายใต้การตกลงเจรจาต่อรองผลการปฏิบัติราชการโดยการมีส่วนร่วมของ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ประธานกลุ่มโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และจัดทำบันทึกข้อตกลงผลการปฏิบัติราชการ (MOU) ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กับผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นรายโรงเรียน……by S.Banyapat…

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s