ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 มอบนโยบายการปฏิบัติงาน

Posted on Updated on


8 ตุลาคม 2555  ดร.รังสรรค์     อ้วนวิจิตร   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  เป็นประธานประชุม มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จาก  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 และ ผู้อำนวยกลุ่มทุกกลุ่ม   เพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น     จึงพอสรุปได้ดังนี้   เป้าหมายในการปฏิบัติงาน ของท่าน ผอ.สพป.นครปฐม เขต  1  เน้นประสิทธิผล    อยากเห็น  นครปฐมเป็น  “นครแห่งคุณภาพการศึกษา “        ทำอย่างไรให้ นครปฐม มีความเด่นด้านการศึกษา  ซึ่งจะต้องขอความร่วมมือข้าราชการทุกคนในสำนักงาน   ซึ่งเป็นทีม สพป.นครปฐม เขต 1 ประกอบไปด้วย  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1+ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1+ ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย + บุคลากรทางการศึกษา (1)(2) + ลูกจ้างประจำ + ลูกจ้างชั่วคราว  ทุกคนต้องเป็นหนึ่งเดียว   โดยหวังว่า ทีม สพป.นครปฐม เขต 1 จะเป็นทีมที่เข้มแข็ง จากเดิมดีอยู่แล้ว พัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  ทั้งนี้ให้ทุกคนแสดงบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มที     ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตรได้ให้หลักการทำงานที่ เน้น   “งานมีประสิทธิผล  คนมีความสุข”   (คนมีความสุขหมายถึง ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน ตลอดจน ผู้ที่มีติดต่อราชการ )    โดยให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรก   เพราะหากคนมีความสุขในการทำงาน  ทำให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จ     วิธีการปฏิบัติงาน  1. ผู้บริหารทุกระดับต้องมีภาวะผู้นำ  มุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  2.  พัฒนาให้บุคลากรมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน  มีความรักและผูกพันต่อองค์กร  3.  สร้างวัฒนธรรมองค์กร  เชิงสร้างสรรค์ คิดสิ่งใหม่ในการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า  4.  สร้างทีมงานที่เข้มแข็งและทำงานกันเป็นทีม  5. ใช้วงจรคุณภาพในการปฏิบัติงาน    6.สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน  7.  นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน  8. พัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง  ต่อจากนั้น  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ได้รับฟังขอเสนอแนะ และความคิดเห็นของ ผู้เข้าประชุมทุกคน เพื่อนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นไปพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้ดียิ่งขึ้น     ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ได้เน้นย้ำเป็นพิเศษ  เกี่ยวกับเรื่อง  1.  O-net  2.  คำรับรองการปฏิบัติงาน  การติดตามกลยุทธ์  มาตรฐาน สนง.  3.  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงศักยภาพของผู้เรียน   4. การประเมินคุณคุณภาพภายนอก  5.  ทุกคนในสำนักงานมีการปฏิบัติงานทุกคน  6.  การแต่งกาย  7. ทีมหน้าห้องมอบ นางพนิดา เถื่อนถ้ำแก้ว เป็นหลักในการปฏิบัติงานหน้าห้อง  8. การนำเสนอแฟ้ม ให้ ผอ.กลุ่ม รอง ผอ.สพป.ทุกคนเสนอความเห็นแนบท้าย   สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป ได้แก่  มอบ ศึกษานิเทศก์ ประพันธ์เพลงมาร์ช  เพลงรำวง  เป็น เพลงประจำ สพป.นครปฐม เขต 1 เพื่อความเป็นเอกลักษณ์     จัดทำสนามเปตอง เพื่อเป็นมุมพักผ่อน ของข้าราชการ และส่งเสริมการออกกำลังกาย  จัดทำบุญสำนักงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ  จัดกิจกรรม 5 ส.   การ พัฒนาบุคลากรในสำนักงาน  การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์      การ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน  อาคารประกอบและภูมิทัศน์  และในโอกาสนี้ ได้มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มได้ประสานข้าราชการในกลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์กรสืบไป …/เบญญพัฒน์  รายงาน………………

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s