การประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ สพป.นครปฐม เขต 1

Posted on Updated on


เวลา 09.00 น.      ดร.รังสรรค์      อ้วนวิจิตร    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนาชี้แจง แนวทางการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ สพป.นครปฐม เขต 1  ณ   ห้องเพชรดี  โรงแรมเวล      ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1  ได้นำแนวปฏิบัติที่ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรพร้อมทั้ง ได้นำเสนอภาพบรรยากาศในสำนักงาน   เนื่องจาก สพป.เป็นหน่วยงานต้นแบบ อยากให้เป็นตัวอย่างแก่สถานศึกษา เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างที่ดี    สพป.น.ครปฐม เขต 1 ในอนาคต   ทีม สพป.นครปฐม เขต 1  ประกอบไปด้วย  ผอ.สพป.นฐ.1 +  รอง ผอ.สพป. +  ผอ.กลุ่ม + บุคลากร (1)(2) + ลูกจ้างประจำและชั่วคราว   โดยส่วนตัว ผอ.มีความเชื่อมั่นว่า ทุกคนเป็นคนดี     ทุกคนรักองค์กร   ทุกคนสามารถทำงานได้สำเร็จ      โดยมีหลักในการทำงาน  “งานมีประสิทธิผล  คนมีความสุข”   การทำงานจะให้ประสบผลสำเร็จ มี  10 วิธีในการปฏิบัติงานคือ

  1.  ผู้บริหารทุกระดับมีภาวะผู้นำ  มุ่งมั่นตั้งใจ  และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
  2. บุคลากรมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน  มีความรักและผูกพันต่อองค์กร
  3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
  4. เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  5. สร้างทีมงานที่เข้มแข็งและทำงานเป็นทีม
  6. ประสานงานในแนวราบ  แนวระดับเดียวกัน  ภายในกลุ่มเดียวกันมีการประสานงาน ระหว่างกลุ่ม
  7. ใช้วงจรคุณภาพในการปฏิบัติงาน (PDCA) Plan-Do-Check-Act)  เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอน 4 ขั้น คือ วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม
  8. สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน
  9. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
  10. พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

โดยมีเป้าหมายที่จัดทำกิจกรรมพัฒนาองค์กร อาทิ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน “จัดทำบุญสำนักงาน”  สร้างวัฒนธรรมองค์ก่อนที่เข้มแข็ง  อาทิ วัฒนธรรมการมาปฏิบัติราชการ เป็นต้น  การจัดทำเพลงมาร์ช และเพลงรำวงประจำ สพป.นครปฐม เขต1  ภาพลักษณะของข้าราชการที่บ่งบอกถึงความสามัคคี  จัดทำสนามกีฬา เพื่อเป็นที่พักผ่อนและออกกำลังกาย   จัดกิจกรรม 5 ส.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น    การร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง นำไปสู่ เป้าหมายคือ   “ นครแห่งคุณภาพการศึกษา  และต่อจากนั้น ได้มีการพัฒนาข้าราชการในเรื่อง พัฒนาบุคคลิกภาพ  โดย ดร.สรัสวดี  มุสิกบุตร   และการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดย อาจารย์สิทธิพงษ์  สิทธิขจร จาก สถาบันพัฒนาครูและคณาจารย์ทางการศึกษา

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s